VEDTÆGTER FOR
Den selvejende institution

FRIPLEJEHJEMMET HESSELVANG
HVALPSUND

 

§ 1. Navn, formål og hjemsted.
Den selvejende institution har navnet: Friplejehjemmet Hesselvang.
Det har hjemsted på adressen: Hesselvej 5A, Hvalpsund, 9640 Farsø. Beliggende i Vesthimmerlands Kommune.
Friplejehjemmets formål er at fungere som plejehjem for borgere, der er visiteret til en plejebolig efter Lov om friplejeboliger samt Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
De overordnede principper for friplejehjemmets drift er, at beboerne sikres den nødvendige hjælp og pleje i overensstemmelse med de gældende regler for friplejehjem.

§ 2. Bestyrelsen
Den selvejende institution Friplejehjemmet Hesselvang, Hvalpsund ledes af en bestyrelse med 6 medlemmer.
5 af bestyrelsens medlemspladser er selvsupplerende.
Støtteforeningen ”Hesselvangs Venner” udpeger 1 medlem.
Bestyrelsesmedlemmer udpeges for en 4-årig periode, således at den første udpegningsperiode for 3 af medlemmerne er 2-årig, og for de øvrige 4-årig. Herefter er alle udpegningsperioder 4-årige. Genudpegning kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og næstformand.
Friplejehjemmets første bestyrelse udpeges af den arbejdsgruppe, der har haft til opgave at undersøge og starte etableringen af den selvejende institution.
Der afholdes bestyrelsesmøde mindst 1 gang i hvert kvartal, samt når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer i forening anmoder herom.
Fratræder et bestyrelsesmedlem i valgperioden, udpeges et nyt medlem.
Bestyrelsen skal erklære:
at de er bekendt med værdigrundlaget for den selvejende institution Friplejehjemmet Hesselvang.
at de arbejder for den selvejende institution Friplejehjemmet Hesselvangs formål.
at de i øvrigt er bekendt med den selvejende institutions vedtægter, regnskaber og budgetter.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 af 6 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflertal blandt de mødte bestyrelsesmedlemmer.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og drager omsorg for, at bestyrelsens beslutninger udføres.
Der føres protokol over bestyrelsens møder.
Institutionens leder varetager under formandens ansvar sekretærhvervet og fører protokollen.
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen varetager overordnet plejehjemmets tarv udadtil som indadtil.
Bestyrelsen fører tilsyn med, at den administrative og økonomiske forvaltning sker i overensstemmelse med friplejehjemmets formål og regler.
Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt med udsendelse af dagsorden senest 8 dage før mødet.
Ved bestyrelsesmøder udarbejdes et beslutningsreferat, der godkendes på mødet og indsættes i protokol. Deltagerne underskriver protokollatet ved mødets afslutning.
Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at den selvejende institution drives i overensstemmelse med dets formål og de til enhver tid gældende regler herfor, såvel fagligt som økonomisk og administrativt.
Alle væsentlige beslutninger, herunder indgåelse/ophævelse af aftaler, låneoptagelse, garantistillelse, køb/salg/leje af fast ejendom træffes af bestyrelsen.

 

§ 3. Forretningsudvalg
Bestyrelsen kan af sin midte nedsætte et forretningsudvalg på 2 medlemmer.
Forretningsudvalget kan handle på bestyrelsens vegne i mindre spørgsmål, som ikke tåler udsættelse. Formanden eller næstformanden er født medlem af forretningsudvalget.
Forretningsudvalget skal på hvert efterfølgende bestyrelsesmøde fremlægge sine dispositioner til godkendelse.

 

§ 4. Daglig drift
Bestyrelsen ansætter en leder til at drive plejehjemmet efter bestyrelsens anvisninger.
Lederen ansætter og afskediger i samråd med forretningsudvalget plejehjemmets øvrige personale.

 

§ 5. Regnskab og formue
Friplejehjemmets regnskabsår følger kalenderåret.
Årsrapporten skal før hvert års 1. april være udarbejdet af en statsautoriseret eller registreret revisor, som er udpeget af bestyrelsen, således at årsrapporten kan godkendes i bestyrelsen senest samme års 1. juni.
Den udpegede revisor kan til enhver tid forlange indblik i regnskabsbilag og kassebeholdning og har pligt til straks at orientere bestyrelsen i tilfælde af konstaterede uregelmæssigheder.
Lederen af friplejehjemmet administrerer institutionens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte udgifter. Lederen fører kassejournal over samtlige udgifter og indtægter, således at den øjeblikkelige økonomiske situation altid kan aflæses, ligesom lederen i samråd med revisor udarbejder årsrapporten.

 

§ 6. Tegning og hæftelse
Den selvejende institution forpligtes udadtil ved underskrift af formanden (eller næstformanden) samt et bestyrelsesmedlem i forening.
Ved køb og salg samt pantsætning af fast ejendom tegnes institutionen alene af den samlede bestyrelse.
Der påhviler ikke noget bestyrelsesmedlem personlig hæftelse for de af institutionen påhvilende forpligtelser.

 

§ 7. Vedtægtsændringer
Til ændring af nærværende vedtægter, herunder eventuel fusion eller lignende, kræves minimum 2/3-dels flertal på to efter hinanden følgende bestyrelsesmøder.


§8. Opløsning.
Til opløsning af den selvejende institution kræves minimum 2/3-dels flertal på to efter hinanden følgende bestyrelsesmøder. Ved opløsning af institutionen skal en eventuel formue gå til et samfundsmæssigt godgørende formål til glæde for ældre medborgere i Hvalpsund-området. Beslutningen om anvendelsen af eventuel formue efter disse regler er bestyrelsens.

 

Hvalpsund, den 4/4 2013

For Initiativgruppen:
Søren Skovgård Madsen
Niels Svendsen
Ove Nørskov
Peter Poulsen
Else Sørensen
Mogens Jensen
Henning Clausen