Tilsyn

Tilsynsrapport 

Kommunalt tilsyn 2019 Friplejehjemmet Hesselvang Vesthimmerlands Kommune Friplejehjemmet Hesselvang Adresse: Hesselvej 5  Hvalpsund 9640 Farsø Leder: Pia Nielsen E-mailadresse: pni@diakon.dk Tlf.-nr.: 23 62 77 20

 Tilsynsdato: 06.02.2019

 Godkendt: 28.02.19

1. Vurdering Hjortshøj Care har den 06.02.2019 gennemført uanmeldt tilsyn på Friplejehjemmet Hesselvang. I tilsynet deltog plejehjemsleder Pia Nielsen, sygeplejerske Solveig Højgård, social- og sundhedshjælper Lene Risgaard og social- og sundhedsassistent Pernille Sørensen. 

 

Faglige fokusområder for 2019: 

Borgere på midlertidigt ophold, fokus på den målrettede indsats; sker der oftest hjemsendelse til eget hjem eller indstilling til permanent plejehjemsplads • Fokus på, at personalet arbejder rehabiliterende og aktiverende og har en ligeværdig dialog med borgerne samt medinddrager borgerne i de ting, der foregår • Tjek af medicinen og dokumentation hos de borgere, der interviewes

 

Særlige indsatsområder for 2019:

At borgeren får en sufficient ernæring. • Mundpleje • Er personalets kompetencer tilstrækkelige/ rekrutteringsproblemer

 

Samlet vurdering efter tilsynsbesøg:

 Hjortshøj Care har efter tilsynsbesøget den 05.02.2019 vurderet, at plejecenteret indplaceres i kategorien:

 

Ingen bemærkninger. Se endvidere Bilag 1.

 

Sammenfatning af fund:

 Tilsynet kan på baggrund af observationer, interviews og journalgennemgang konkludere, at målpunkter ved tilsynet 06.02.2019 var opfyldt. 

 

Tilsynet anbefaler:

Der følges op på Vesthimmerlands Kommunes ”instruks for medicinhåndtering” og det besluttes, hvor dato for medicingennemgang dokumenteres, så alle kan finde informationen • At borgernes livshistorier bliver overført til Cura med fokus på, at alle informationer om borgerne er samlet og findes i den elektroniske journal • Der implementeres ernæringsscreening hos borgere, der har ernæringsproblemer

 

Eventuelle høringsbemærkninger modtaget til rapporten (høringssvar):

Plejehjemsleder Pia  Nielsen blev kontaktet den 28.02.19 og der var en drøftelse om brug af omsorgstandplejen og blev foretaget få rettelser. Pia er enig i rapportens ordlyd og rapporten er godkendt til udsendelse.

 

2. Fund ved tilsynet. Borgeroplevet kvalitet:

Der var tilsynsbesøg og interview af tre borgere. Borgeren havde boet på Hesselvang i henholdsvis 6 mdr. til 3 år.  Alle var i stand til at give fyldestgørende svar. Den ene borger var på flere områder hukommelsessvækket. De boede alle alene i deres bolig. Alle havde god kontakt til familie, børn og børnebørn. 

Selvbestemmelse, indflydelse og medinddragelse i eget liv?

Alle adspurgte giver udtryk for at have medbestemmelse over eget liv. De er glade for at bo på Hesselvang. Dette udtrykt: ”Jeg bestemmer helt og holdent”, ”Jeg mærker varmen fra menneskerne her”.

 

Hjælp til at leve sit liv som ønsket?

 De  fik alle støtte til at få en god hverdag og der var rig mulighed for at præge sin egen hverdag. 

Får den fornødne praktiske og personlige hjælp?

 Alle udtrykker enstemmigt de får den hjælp de har brug for og var meget tilfredse. 

 

Hvilke daglige funktioner klarer du selv, og hvilke får du hjælp til?

En fik hjælp til at komme op om morgenen og når hun skulle i seng. Endvidere hjælp til bad, mad og rengøring. En anden fik hjælp til brusebad og rengøring. En tredje fik hjælp til medicin, rengøring og støttestrømper.  Alle tre borgere var på mange måder ret selvhjulpne og klarede mange daglige gøremål selv. En havde overskud til at hjælpe andre borgere med at holde humøret oppe og med praktisk hjælp til ex. kørestolsbrugere. En borger brugte megen tid på udearealer, drivhus og fodring af geder og høns. 

 

Oplever du at få den hjælp til tandbørstning / mundpleje ved behov? 

 Alle er selvhjulpen i forhold til mundhygiejne. En borger havde ikke været ved tandlæge i mange år, en anden klarer selv tandlæge besøg hos privat tandlæge. En kunne ikke huske, hvornår hun havde været ved tandlæge. De to som ikke havde været til tandlæge kunne ikke rigtig forklare hvorfor. Alle havde stadig få egne tænder, men også proteser. 

 

Er der mulighed for at deltage i meningsfulde aktiviteter?

 Alle gav udtryk for at være tilfredse med de mange aktiviteter, der forefindes på Friplejehjemmet.  En borger deltog i de mange frivillige aktiviteter og havde stor glæde af udelivet ved arealet omkring stedet. Især også dyrelivet. 

 

Maden mætter og smager godt? Er der passende portioner?

 Alle giver udtryk for, der serveres god mad og de spiser sammen med andre. De får rigeligt med mad og bliver altid mætte. Der var bestemt ingen klager!

 

Er der en hyggelig atmosfære til måltiderne?

 De fortæller personalet spiser sammen med beboerne.  To giver udtryk for det ind imellem kan være stille ved måltiderne og det kan være svært at holde en samtale i gang. Men generelt opleves en behagelig stemning omkring spisesituationer.

Målepunkter Dokumentation

Medicinhåndtering:     

  Tilsynet anbefaler:  Der følges op på Vesthimmerlands Kommunes ”instruks for medicinhåndtering” og besluttes hvor dato for medicingennemgang dokumenteres, så alle kan finde informationen. 

Information om borgeren:

Sygdomme/ diagnoser (generelle oplysninger), Livshistorie.

Mappe stod på personalekontor, hvor alle livshistorier på beboerne var udfyldt. De fortalte, at de bruger mappen aktivt på torsdagsmøder, hvor de fagligt drøftede den enkelte borger og derfor også læste borgerens livshistorie. 

Tilsynet anbefaler:

At borgernes livshistorie bliver overført til Cura med fokus på, at alle informationer om borgerne er samlet og findes i den elektroniske journal.

 

Tilsynet anbefaler: • Der følges op på Vesthimmerlands Kommunes ”instruks for medicinhåndtering” og besluttes hvor dato for medicingennemgang dokumenteres, så alle kan finde informationen. • At borgernes livshistorier bliver overført til Cura med fokus på, at alle informationer om borgerne er samlet og findes i den elektroniske journal.

 

Medarbejderoplevet kvalitet/dialogmøde:

Dialogmøde med: Plejehjemsleder Pia Nielsen, sygeplejerske Solveig Højgård, Social- og sundhedshjælper Lene Risgaard og social- og sundhedsassistent Pernille Sørensen. 

Arbejdes der systematisk med borgerens selvbestemmelse og medindflydelse samt inddragelse?

 

Der er fokus på at inddrage borgerne i eget liv og give plads til valg og fravalg. Der spørges meget til hvad den enkelte borger har lyst til og der tages udgangspunkt i beboernes tidligere vaner fra før de flyttede ind.  De har borgere der står sent op og går sent i seng, hvilket er tilpasset dagligdagen på plejehjemmet.  Personalet møder på forskellige tidspunkter for at tilpasse beboernes behov.  Der forefindes mange aktiviteter i løbet af ugen-  Frivillige kommer og hjælper med aktiviteter. Der tilbydes et flot program for ugens aktiviteter Gymnastik, gåture, kortspil, mandeklub, dameklub, banko, sang, oplæsning, aftensaktiviteter, kaffe og fællessang, søndagscafé, dobbeltcykel m.m.  De oplever mange borgere deltager i aktiviteterne, men nogle deltager ikke i noget. 

 

Der er ansat aktivitetsmedarbejder, som nu har overgivet mange af opgaverne til de frivillige, så der er frigivet plads til at støtte op om individuelle aktiviteter. Dvs. at gå ind til den enkelte borger ikke så meget for at motivere borgeren, men mere for ”at være der for dem”. 

 

Sker der en målrettet indsats hos borgere, der er på midlertidigt ophold? Eller sker der ofte visitering til permanent PH?

Samarbejdet med sygehuset/ visitationen. Gives der de nødvendige informationer? 

 

Overdragelsen fra hospitalet synes problemfrit. Der opleves også, at være et bedre samarbejde med visitationen. Det nævnes dog, at der har været udfordringer i relation til borgerhenvendelser til visitationen. Der har været episoder, hvor borgere ikke får samme hjælp, som ved andre kommunale tilbud fordi det er et friplejehjem. 

 

Fokus på rehabilitering i forbindelse med personlig pleje/ praktisk hjælp?   

Personalet har fokus på borgerens daglige ADL funktioner i et rehabiliterende perspektiv. Personalet lader borgeren gøre mest muligt selv. Borgere hjælper med at skrælle kartofler, dække bord, lægge vaskeklude sammen, klare opvasken, en passer haven og dyrene udenfor. 

 

Arbejdes der med afsæt i de generelle infektionshygiejniske retningslinjer? 

 

Der er fokus på at overholde de hygiejniske principper i hverdagen. Der anvendes uniform og bæres ikke armbåndsure og ringe under arbejdet. Der anvendes korrekt håndhygiejne. Der nævnes:  Der er sprit i alle beboernes lejligheder, personaler har spritservietter i lommerne, som anvendes ved KAD pose tømning. Der er sprit i køkkenområde og fokus på at borgerne får sprittet hænde i forbindelse med måltid. Ikke alle er gode til det, men de hjælpes ad og der er særlig opmærksomhed på borgere med beskidte hænder.  Rengøringspersonale sørger for håndtag bliver vasket. 

 

Viden om, hvor medarbejderne skal henvende sig ved behov for supplerende infektionshygiejniske retningslinjer? 

 Plejehjemmets sygeplejerske er uddannet infektionssygeplejerske og deltager i hygiejnenetværk i kommunen. Hun bringer ny viden med hjem og betragtes som ressourceperson på området. Personalet kan altid henvende sig endvidere er hun god til at tage forskellige emner op.  Der er en hygiejnemappe i personalestuen med udprintede hygiejneinstrukser, som hurtigt kan tilgås, hvis der opstår tvivl omkring forskellige procedurer.  Hygiejne er med mellemrum dagsordensat på pmøder. 

 

Systematisk arbejde med indberetning og opfølgning på utilsigtede hændelser?

Sygeplejersken er modtager af UTH’erne og bringer hændelserne på tordagsmøder med fokus på læring og vidensdeling. Der indberettes meget få hændelser om året.  Mønstre for UTH’erne har været: fald og glemt medicinadministration. For at forebygge, at der glemmes medicinadministration, er der nu lavet en liste, hvor der dagligt krydses af på papir, når borgeren har fået sin medicin. Det har elimineret disse fejl. 

 

Er der et velfungerende tværfagligt samarbejde med udekørende sygeplejersker, terapeuter, ernæringsspecialister og de praktiserende læger? 

Der er ikke tilknyttet en fast læge til plejehjemmet. Lige nu kommer 5-6 forskellige læger.  Der er ikke ansat terapeuter, men der forefindes et godt samarbejde med terapeuter, der kommer i huset. Der kommer en diætist i huset til en borger med sonde, hvilket også fungerer godt.

OBS: spiser og drikker borgerne nok?  

Borgerne vejes en gang om måneden, men hvis der opleves ernæringsmæssige problemer, vejes borgeren en gang om ugen eller hv. 14 dag. 

 Der laves proteinfromage, som serveres til kaffen, flødeis osv. 

 

Ernæringsscreening:  

Anvendes ikke for nuværende, men det blev brugt i det gamle it-system. 

Tilsynet anbefaler:  Der implementeres ernæringsscreening hos borgere der har ernæringsproblemer. 

 

Det gode måltid:

 Alt personale spiser sammen med borgerne, dette betales via lønnen hver måned, og kan ikke fravælges.  Der serveres buffet, så borgerne også har mulighed for at komme på forskellige tidspunkter. Der er meget snak ved bordet, der snakkes om maden osv. I den enhed, hvor beboer med demens opholder sig er der ikke så meget snak.  Om aftenen er der ansat en fleksjobber, som hjælper ved måltiderne. De kaldes måltidsværter og medvirker til større ro og god stemning omkring måltidet. 

 Borgere med dysfagi problemer bliver udredt ved ergoterapeut og der tilbydes dysfagikost. Der anvendes fortykningsmiddel ved tynde drikke. 

 

Mundpleje     Mundplejeplan:

 Alle borgere får børstet tænder morgen og aften og støttes i dette. Der laves mundplejeplan og dette dokumenteres, hvis borgeren har mundplejeproblemer. 

 

Tandstatus - omsorgstandpleje:

 Tandstatus vurderes ved indflytning og løbende. Omsorgstandplejen kommer i huset. Der tales omsorgstandpleje/tandlæge ved indflytningssamtalen. Omsorgstandplejen er hjælpsomme og svarer gerne på spørgsmål og hjælper, når de er i huset.   Mange beboer har egne tænder og beboerne er meget bevidst om, at tænderne skal holdes. 

 

Personalets kompetence     Kompetencer/ kurser: 

 Personalet oplever, at de har de kompetencer de har brug for og der gives mulighed for at deltage i relevante kurser.  SSH har været på kurser i diabets, sår og KAD pleje for nylig.   Sidste år har der været demenskursus(Hesselvang har selv arrangeret dette)  for alle. På nuværende tidspunkt er der kurser i rehabilitering som alle faggrupper deltager i.  SSH går til medicinkursus lige nu.  Der gives udtryk for, at de kurser, der har været arrangeret i huset, også har været befordrende for at lære sine kolleger bedre at kende. 

 

Kommunikationen:

 Der er stor enighed om, at der er en åben og ligeværdig dialog og respekt for hinandens faglighed. 

 

Arbejdsmiljøet:

 Ingen betyder mere end andre. Der arbejdes med arbejdsmiljøet hele tiden. Der gives udtryk for at arbejdsmiljøet er godt. Der opleves stor tilfredshed med ledelsen. ”Det føles lidt som om vi er en familie” 

 

Rekruttering:

 Der opleves rekrutteringsproblemer blandt SSA’er ellers modtages en del uopfordret ansøgninger. Der er for nuværende ansat: 10 SSA 1 sygeplejerske i dagtid, i aften/nat og weekender er det en ud kørende sygeplejerske der er ansvarshavende 13 SSH 3 faste ufaglærte medarbejdere(Alle i flexjob)

 

 Relevante oplysninger Oplysninger om behandlingsstede:

Ved tilsynsbesøget på Friplejehjemmet Hesselvang var alle boligerne besat. Der er 24 lejligheder med udgang til egen terrasse. Huset er delt i to enheder. Borgerne har mulighed for at medbringe egne husdyr når de flytter ind. Der var flere som benyttede sig af dette tilbud.  Plejehjemmet er omgivet af en fin have med drivhus og der holdes dværggeder, fugle, fisk og høns på stedet, som blandt andet passes af frivillige og husets beboer. 

 

Ved tilsynsbesøget d.d. blev anbefalinger til kvalitetssikring og udvikling fra 27.02.2018 evalueret:

At der fortsat er fokus på at få bevilliget vederlagsfri fysioterapi til borgerne på Hesselvang. Der er meget fokus på dette, fysioterapeut kommer fast i huset 1 gang om ugen.  • At leder og plejepersonalet ved de ugentlige husmøder fortsat har fokus på den rehabiliterende tankegang hos borgerne. Alle medarbejdere har lige været på kursus i rehabilitering og der tales om der er fokus på dette på ugentlige husmøder.  • At leder og personale har fokus på brugen af velfærdsteknologiske hjælpemidler. Arbejdes fortsat med.  • At der arbejdes med personalets kompetenceprofiler og udfyldelse af personalets kompetenceskemaer. Ved MUS samtaler tales der om kompetenceudvikling og der er udfyldt delegeringsskemaer. 

 Om tilsynet:

Tilsynet foregik om eftermiddagen, hvor der var liv på plejehjemmet med mange borgere i fællesrum. Besøgende fra byområdet og frivillige.  Leder og personale var imødekommende og engageret. Der var rent og ryddelig hos de borgere tilsynet besøgte samt på fællesarealerne.

 

Der blev ved tilsynet foretaget følgende: 

 Ved tilsynet blev der gennemført tre stikprøver hos borgere med efterfølgende journalgennemgang. • Ved tilsynet blev der gennemført dialogmøde med leder og medarbejdere med afsæt i interviewguiden. • Ved den afsluttende tilbagemelding deltog Plejehjemsleder Pia Nielsen og sygeplejerske Solveig Højgård • Tilsynet blev foretaget af sygeplejefaglige konsulent Mette Riisberg Evald

 

Bilag 1 - Samlet vurdering efter tilsynsbesøg:

Efter tilsynsbesøget laves en samlet vurdering baseret på de forhold, der er gennemgået ved det aktuelle tilsyn. Kategorisering sker på baggrund af en samlet vurdering af den faglige indsats med konkret afsæt i de målepunkter, der er gennemgået. Der bliver i vurderingen lagt vægt på både opfyldte og uopfyldte målepunkter.  Afhængig af kategoriseringen kan et tilsynsbesøg blive fulgt op af henstillinger til leverandøren om at udarbejde og fremsende en handleplan for, hvordan leverandøren vil følge op på uopfyldte målepunkter.

 

Kategori Uddybende beskrivelse:

Tilsynets fund giver ikke anledning til bemærkninger:

 

Bemærkninger:

Tilsynets fund giver anledning til bemærkninger Der er fundet mangler, som giver anledning til, at der udarbejdes en tids - og handleplan for de tiltag, der skal iværksættes for at rette op på pågældende mangler. 

 

 Målepunkter Borgeroplevet kvalitet:

Uddybning af målepunkt:

Selvbestemmelse og livskvalitet:

Borgeren oplever selvbestemmelse, indflydelse og medinddragelse i eget liv.

 

Trivsel:

  Borgeren oplever – så vidt muligt – at få hjælp til at leve sit liv som ønsket.

 

Praktisk og personlig hjælp (Hjælp til rengøring, tøjvask, personlig pleje, toiletbesøg mv.): 

Borgeren oplever at få den fornødne praktiske og personlige hjælp.

 

Aktiviteter:

Borgeren og evt. de pårørende har haft en samtale med personalet om, hvilke aktiviteter der er meningsfulde for dem? Borgeren oplever at have mulighed for at deltage i meningsfulde aktiviteter.

 

Mad og måltider:

Borgeren oplever, at maden mætter og smager godt? Borgeren oplever, at måltiderne foregår i en hyggelig atmosfære og i et velfungerende samvær.

 

Kommunikation:

Borgeren oplever, at kommunikationen med personalet er god.

 

Omsorg:

Borgeren oplever et omsorgsfuldt personale.

 

Målepunkter Dokumentation:

Uddybning af målepunkt:

Medicinhåndtering  Dato for ordination og / eller seponering Dato for ordination og / eller seponering dokumenteret i den sundhedsfaglige dokumentation.

 

Behandlingsindikation:

Behandlingsindikationen fremgår for den medicinske behandling af den sundhedsfaglige dokumentation.

 

Overensstemmelse mellem ordineret og anført medicin:

Der er overensstemmelse mellem ordinationen i FMK og den anførte medicin på medicinlisten.

 

Dispenseringsform, styrke, dosis og handelsnavn:

Præparatets aktuelle handelsnavn, dispenseringsform, dosis og styrke er dokumenteret i den sundhedsfaglige dokumentation.

 

 

Overensstemmelse mellem antal tabletter på medicinlisten og doseringsæsker:

Der er overensstemmelse mellem antal tabletter på medicinlisten og i doseringsæskerne.

 

Ordinerede medicin i medicinbeholdningen:

Den ordinerede medicin forefindes i medicinbeholdningen.

Dispenseret p.n-medicin Dispenseret p.n-medicin er dispenseret i ordinerede doser mærket med borgerens navn, CPR-nr., præparaters navn, styrke og dosis, dato for dispensering samt medicinens udløbsdato.

 

Identifikation ved medicinudlevering:

Personalet foretager identifikation af borgeren enten ved navn og CPRnr. / fødselsdato eller ved sikker genkendelse.

Doseringsæsker er mærket korrekt Doseringsæsker er mærket med borgerens navn og CPR-nr.

 

Opbevaring af medicin Medicinen opbevares forsvarligt, og den enkelte borgers medicin opbevares adskilt fra de øvrige borgeres medicin.:

Aktuel medicin opbevares adskilt fra ikke aktuel medicin.

 

Anbrudsdato:

Anbrudsdato er påført på salver, cremer mv.

 

Adrenalin:

Der forefindes adrenalin ved injektionsbehandling, og personalet har de fornødne kompetencer til vurdering af behov for indgift af adrenalin.

 

Holdbarhed på medicin og sterile produkter:

Holdbarhedsdatoen er ikke overskredet for medicin og sterile produkter (fx kanyler, sprøjter)

 

Dato for medicingennemgang Dato for medicingennemgang med egen læge fremgår af de sygeplejefaglige optegnelser. Sundhedsfaglig dokumentation  Sygdomme / diagnoser (Generelle oplysninger) Der er en opdateret beskrivelse af borgernes sygdomme, samt af hvem der er ansvarlig for opfølgning og kontrol.

 

Livshistorie  Der er udarbejdet en livshistorie med en beskrivelse af borgerens vaner og ønsker.

 

Funktionsevnetilstande de 5 tilstande vurderes 1-4 

Borgeren er udredt med relevante funktionsevnetilstande.

 

Helbredstilstande / 12 tilstande Borgeren er udredt med relevante sundhedsfaglige tilstande og tilhørende visiterede indsatser.

 

Ernæring Der er udarbejdet ernæringsscreening og ernæringsplan hos borgere med ernæringsproblemer.

 

Mundplejeplan Der er udarbejdet en mundplejeplan ved behov.

 

Besøgsplan -Døgnrytmeplan Der er udarbejdet en døgnrytmeplan med afsæt i de udredte funktionsevnetilstande. Døgnrytmeplanen beskriver, hvordan der arbejdes med afsæt i borgerens ressourcer, og hvor der er et rehabiliterende sigte.

 

Observationer Ændringer i borgerens tilstand fremgår af dokumentationen.

 

Patientrettigheder:

  Informeret samtykke.

Der er beskrevet, om borgeren er i stand til at give informeret samtykke, eller hvem der evt. har stedfortrædende samtykke.

 

Samtykke i det konkrete tilfælde:

Det fremgår af dokumentationen, hvis borgeren har givet samtykke til fx kontakt til ekstern samarbejdspartner eller videregivelse af oplysninger.

 

Medarbejderoplevet kvalitet / dialogmøde:

Selvbestemmelse og livskvalitet:

Der arbejdes systematisk med at bevare og fremme borgernes selvbestemmelse og medindflydelse samt inddragelse i det omfang, det er muligt.

Der sker en målrettet indsats med borgere, der er på et midlertidigt ophold m.h.p. hjemsendelse til eget hjem – eller sker der oftest visitering til permanent plejehjemsbolig?

Der sker en helhedsvurdering m.h.p. træning, hjælpemidler m.m.

 

Samarbejde på tværs af faggruppe og organisationer:

Der sker samarbejde på tværs og der er kendskab til hinandens ansvars- og kompetenceområder. Der er villighed tværsektorielt at skabe gode forløb og overgange for den enkelte borger. 

 

Rehabiliteringsforløb § 83a Der arbejdes med afsæt i helhedsorienterede og tværfaglige rehabiliteringsforløb med afsæt i borgerens egne mål til borgere med behov for rehabilitering:

Der arbejdes med et rehabiliterende sigte i målfastsættelsen for den personlige og praktiske hjælp til borgeren.

 

Genoptræningsforløb § 86:

Der gives tilbud om et helhedsorienteret og tværfagligt genoptræningsforløb, hvor træningselementer og – aktiviteter inddrages i den daglige hjælp, pleje og omsorg til borgere med behov for genoptræning.

 

Hygiejne:

Der arbejdes med afsæt i de generelle infektionshygiejniske retningslinjer. (Håndhygiejne, værnemidler, afbryde smitteveje mv.) Medarbejderne har viden om, hvor de skal henvende sig, hvis der er behov for supplerende infektionshygiejniske retningslinjer? (Hygiejneorganisationen)

 

UTH:

Der arbejdes systematisk med indberetning og opfølgning på utilsigtede hændelser.

 

Tværfagligt samarbejde:

Der er et velfungerende tværfagligt samarbejde med bl.a. sygeplejersker, terapeuter, praktiserende læger med flere til at understøtte borgerens forløb.

 

 

Målepunkter Særlige Indsatsområder 2019

Uddybning af målepunkt

Sufficient ernæring/ væske  Hvordan sikres det, at borgerne får en sufficient ernæring?

Der arbejdes systematisk med fokus på, at borgerne er mætte og hydrerede.

 

Hvordan arbejdes med det gode  måltid:

Leder og medarbejderne har fokus på, at der er ro omkring måltiderne. Der arbejdes systematisk med det gode måltid? Herunder er der tilknyttet måltidsværter, som sørger for gode sociale relationer og en god dialog ved måltidet.

 

Borgere med ernæringsproblemer:

  Der er udarbejdet ernæringsscreening og ernæringsplan hos borgere med ernæringsproblemer.

 

Dysfagi: 

Der er systematisk fokus på dysfagi.  Medarbejderne ved, hvor de kan hente faglig sparring i relation til dysfagi-problematikker.

 

Plan for mundpleje:

Der er systematisk fokus på mundpleje, og borgeren har en mundplejeplan ved behov. Dette dokumenteres i borgerens journal. 

 

Tandstatus - omsorgstandplejen:

I forbindelse med indflytning af nye borgere tager personalet højde for, at pgl. borgere har behov for / selv kan klare tandbørstning. Dette dokumenteres i en mundplejeplan. Alle nyindflyttede borgere bliver tilbudt at blive tilknyttet omsorgstandplejen.

 

Kompetenceudvikling:

   Tilstrækkelige kompetencer i forhold til opgaveløsning Leder og medarbejderne er opmærksomme på, at der løbende skal ske opfølgning af ny viden. Fx kan anvende relevante værktøjer til tidlig opsporing TOBS og diverse screeninger.  Medarbejderne kan vurdere i vagterne, hvornår de skal tage kontakt til udekørende sygeplejerske og vagtlæge.

 

Kommunikationen på stedet: 

Medarbejderne har en åben og ligeværdig kommunikation og et godt tværfagligt samarbejde. Der gives løbede faglig sparring, og personalet er velinformeret om de borgere de servicerer.

 

Arbejdsmiljø.  Får de den hjælp, der er behov for?

Sygefraværet blandt medarbejdere er lavt.

 

Rekrutteringsproblemer:

Der er udelukkende ansat uddannet personale. Der er SSA ansatte i aften og nattevagt.